Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

REGULAMIN SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN

- 1 -


Sekcja Naukowa Terapii Rodzin jest organem powołanym przez Zarząd Główny w dniu. 3.02.1998

- 2 -Sekcja działa na następujących podstawach:
 • Statutu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Niniejszego regulaminu.


- 3 -

Cele Sekcji to:
 • artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w terapii rodzin
 • działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów rodzinnych
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami terapeutów rodzinnych w kraju i za granicą
 • reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych dbanie o obiektywny obraz terapii rodzin w oczach opinii publicznej


- 4 -

Członkostwo
 • Członkiem sekcji może zostać każdy członek zwyczajny Towarzystwa na podstawie złożonej w Zarządzie Sekcji deklaracji.
 • Sekcja przyjmuje deklaracje od osób spełniających warunki, określone w par. 13 statutu, dla przyjętych członków nadzwyczajnych Towarzystwa.
 • Dwa egzemplarze deklaracji Zarządu Sekcji Przesyła Zarządowi Oddziału, właściwemu według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.
 • Zarząd Oddziału, po podjęciu decyzji o przyjęciu członka nadzwyczajnego, odsyła Zarządowi Sekcji jego egzemplarz deklaracji.
 • Zarząd Sekcji, raz do roku, przesyła Zarządowi Głównemu spis członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa będących członkami Sekcji.


- 5 -

1. Władzami Sekcji są: Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Sekcji, Zarząd Sekcji Komisja Rewizyjna Sekcji
2. Kadencja władz Sekcji trwa trzy lata, a ich wybór poprzedzają wybory do władz Towarzystwa.

- 6 -

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków sekcji mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowaniach w pierwszym terminie, w drugim zaś bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie odbywa się jawnie albo tajnie, jeżeli tego zażąda choćby jeden z głosujących. Czynne i bierne prawo wyborcze - zgodnie z par. 12 - 17 statutu Towarzystwa - przysługuje tylko członkom zwyczajnym i honorowym, obywatelom polskim. Członkom nadzwyczajnym, o ile są członkami Sekcji, przysługują tylko czynne prawa wyborcze.

- 7 -

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Sekcji: ustala główne kierunki działalności Sekcji, rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji, wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Sekcji, rozpatruje zgłoszone wnioski.

- 8 -

Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sekcji odbywa się raz na trzy lata w Półroczu poprzedzającym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa. O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Zarządu Sekcji zawiadamia członków Sekcji i Zarząd Główny co najmniej na 20 dni przed ustaloną datą.
-9-
1. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Sekcji może być zwołane: z inicjatywy Zarządu Sekcji na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Sekcji, na pisemny wniosek przynajmniej 10 członków Sekcji, będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa, skierowany do Zarządu Sekcji. 2. Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Sekcji winno być zwołane przez Zarząd Sekcji w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
-10-
W skład Zarządu Sekcji wchodzą: 7 - 9 członków wybranych na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym członków Sekcji, przewodniczący Filii Sekcji utworzonych przy Oddziałach Towarzystwa oraz przewodniczący Zespołów Problemowych.
-11-
Spośród członków Zarządu wybranych na zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym członków Sekcji Zarząd wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
-12-
Do kompetencji Zarządu Sekcji, którą określa par. 55 statutu Towarzystwa należy: kierowanie działalnością Sekcji zgodnie postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa i Sekcji, organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych imprez dla członków Sekcji, opracowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Zarządowi Głównemu, powoływanie i rozwiązywanie Zespołów Problemowych oraz - w porozumieniu z Zarządem Oddziałów - Filii Sekcji i nadzorowanie ich działalności, przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji, sporządzanie i przesyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisów członków, uchwalanie pobieranych od członków Sekcji rocznych opłat jako zwrotu kosztów podstawowej działalności Sekcji, zarządzanie funduszami Sekcji i dotacjami Zarządu Głównego zgodnie z uprawnieniami przyznanymi przez Zarząd Główny.
--
Posiedzenia Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku. Zwołuje je przewodniczący, lub zastępca przewodniczącego Zarządu Sekcji.
--
Zarząd Sekcji opracowuje plan pracy Sekcji i realizuje go zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminów i powziętych uchwał.
--
Przewodniczący Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu.
--
Sekretarz prowadzi archiwum i ewidencję członków Sekcji, przechowuje pieczęć Sekcji, sporządza protokóły posiedzeń Zarządu i posiedzeń Sekcji i prowadzi korespondencję Sekcji. W terminie do 1 marca każdego roku sekretarz przesyła Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
--
Skarbnik Sekcji zbiera od członków opłaty, przechowuje i wypłaca kwoty pieniężne związane z działalnością Sekcji i składa okresowe sprawozdania z działalności finansowej Zarządowi Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i skarbnikowi Zarządu Głównego.
--
Działalność Sekcji może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny Towarzystwa. Sekcja może zbierać od członków składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Sekcji i powiadamia o tym Zarząd Główny.
--
Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z trzech członków wybranych na zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.
--
Komisja Rewizyjna Sekcji obowiązana jest przeprowadzać kontrolę działalności Zarządu Sekcji co najmniej raz w roku i na wniosek Zarządu Głównego albo na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Sekcji najpóźniej w ciągu 15 dni od daty otrzymania wniosku.
--
Rozwiązanie sekcji może nastąpić z ważnych przyczyn naukowych bądź organizacyjnych na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wysłuchaniu opinii wybranej w tym celu Komisji albo na wniosek Zarządu Sekcji.
--
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny w dniu 9.10.2001r. i obowiązuje od tej daty.

Aktualności