SNTR

Komunikat do członków Sekcji

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękujemy za Państwa obecność w czasie Walnego Zgromadzenia dwóch sekcji SNP i SNTR PTP.

Wobec pojawiającej się różnorodności informacyjnej w kontekście otwartej legislacji w obszarze psychoterapii, pragniemy jasno ugłaśniać nasze stanowisko i jednocześnie pozostawać uważnymi na wszystkie Państwa głosy.
Dlaczego sprzeciwiamy się obecnej formule rozporządzeniowej mającej regulować zawód psychoterapeuty:
1. Enigmatyczne zapisy w obecnym projekcie nie gwarantują ewentualnych przyszłych prawnych i organizacyjnych zapisów zapewniających utrzymanie praw nabytych oraz uwzględnienie merytorycznych rozwiązań szkoleniowo -certyfikacyjnych dotychczas wypracowanych przez liczące się towarzystwa psychoterapeutyczne.
2. Istnieje zagrożenie unifikacji procesu szkoleń psychoterapeutycznych bez uwzględnienia bogatej, uzasadnionej merytorycznie, różnorodności wynikającej z odmienności modalności.
3. Skrócenie procesu szkoleniowego do 4 lat jest niebezpiecznym ograniczeniem procesu stawania się psychoterapeutą pozbawionym należytego namysłu nad sobą w nabywanej tożsamości psychoterapeuty.
4. Niebezpieczeństwo związane z możliwym brakiem dbałości o właściwa praktykę psychoterapeutyczną, która powinna opierać się o kodeksy etyki zawodowej.
5. Możliwe ograniczenie szerokiego dostępu do zawodu, roczny limit miejsc specjalizacyjnych, bez uwzględnienia osób z wykształceniem magisterskim różnych kierunków humanistycznych.

Podejmujemy wraz Sekcją Naukową Psychoterapii PTP i innymi liczącymi się organizacjami zdecydowane działania zmierzające do odrzucenia projektu rozporządzenia w tym kształcie.
Pragniemy też Państwa zapewnić, że w drugim nurcie uczestniczymy w konstruktywnych pracach nad alternatywnymi rozwiązaniami mającymi wpływ na funkcjonalną regulację zawodu psychoterapeuty.
Nie pomijamy Państwa pytań, które pojawiały się w czasie Walnego Zgromadzenia, a dotyczyły rzeczywistości, w której znajdziemy się gdyby, mimo naszych sprzeciwów, Ministerstwo Zdrowia usankcjonowało obecny projekt rozporządzenia. Zamierzamy w takiej sytuacji, aktywnie uczestniczyć w obronie praw nabytych psychoterapeutów (m.in. uznanie certyfikatów bez konieczności zdawania egzaminu specjalizacyjnego, uznanie udziału w dotychczasowej części dydaktycznej jako równoległej do ewentualnych nowych wymagań specjalizacyjnych, zadbanie o należyte miejsce terapeutów rodzin i par) oraz w obronie nienaruszalności autonomii towarzystw psychoterapeutycznych w
dotychczasowym kształcie z możliwością kontynuowania procesów szkoleniowych i certyfikacyjnych. zarówno jako jednostki realizujące program specjalizacyjny, jak i odrębny zgodnie z przyjętą modalnością.
Obecna atmosfera sprzeciwu przeciwko rozwiązaniom rozporządzeniowym powinna być skuteczna wobec zablokowania projektu rozporządzenia w tym kształcie, ale na pewno nie powinna blokować możliwości rozmowy i konfrontowania się z różnymi opiniami, które są obecne w naszym środowisku.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją do mediów zamieszczoną na stronie SNP PTP

Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów